СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

Наименование, адреси и лица за контакт

Официално наименование: „СИМБУЛА“ ООД
ЕИК: 201970793
Пълен адрес: гр. София 1202, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ 47
Град: гр. София Пощенски код:1202
Лице/а за контакт: Таня Ръсовска Телефон: 088 2 475 962
Електронна поща: tania.rassovska@simbula.eu Факс:

„Симбула“ ООД е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Ново работно място 2015“ – BG05M9OP001-1.003, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с проект „Нови работни места в „Симбула“ ООД за безработни и неактивни лица“, по договор BG05M9OP001-1.003-1121-СО1.

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА

Обучение на 4 новонаети по проекта лица по Ключова компетентност 2 /КК 2/ „Общуване на чужди езици“.

ОПИСАНИЕ

За четиримата новонаети служители в „Симбула“ ООД по проекта сме предвидили да преминат курс на обучение съгласно Европейската квалификационна рамка по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици ”.

Предвидените обучения по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” ще бъдат с продължителност не по-малка от 300 учебни (по 45 минути) часа и три нива на обучение, поне 180 учебни часа – теория и 120 учебни часа – практика. Чуждите езици, които ще изучават и четиримата новонаети служители, ще бъдат съобразени с придобитите им към този момент знания, затова всички ще преминат входящ тест от обучаващата организация за определяне на нивото. „Симбула“ ООД има бизнес отношенията с чуждестранни контрагенти от различни страни, работи с документи, кореспонденция и комуникация на следните чужди езици: английски език, немски език, испански език и руски език.

При избор на доставчик на обучение, притежаващ необходимата професионална компетентност и квалификация за извършване на възложената им дейност, акцентът ще бъде върху предлаганата учебна програма, формата на обучение, графика за стартиране и провеждане на курсовете и тяхната продължителност.

Кандидатът трябва да разполага с подходящо за целите на обучението помещение, оборудване и квалифициран преподавателски екип.

Обучението по КК 2 „Общуване на чужди езици” ще завърши със съответен документ, удостоверяващ придобитите знания и умения – удостоверение, свидетелство, сертификат за успешно завършен курс или еквивалентно.

Накратко:

 • Проведен тест за определяне нивото на владеене на чужд език;
 • Предлагани чужди езици за обучение: английски език, немски език, испански език, руски език;
 • Хорариум на обучението: 300 учебни часа;
 • Продължителност на учебните часове: 45 минути;
 • Три нива на обучение: теория 180 часа и практика 120 часа;
 • Документ, доказващ завършеното обучение: удостоверение, свидетелство, сертификат за успешно завършен курс или еквивалентно.
 • СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  Времетраенето на курса ще се определи според учебния план, натовареността на обучителната организация и заетостта на курсистите, но в рамките на изпълнение на договор BG05M9OP001-1.003-1121-СО1.

  ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

  Ключова компетентност 2 – по 700 лв. за 4 служители = 2 800 лв., без ДДС

  Обща прогнозна стойност на ценовото предложение: 2 800 лв., без ДДС.

  НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

  Ценови предложения се подават на е-mail: tania.rassovska@simbula.eu, чрез информационната система ИСУН 2020 или на адрес: гр. София 1202, район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ 47.

  Всеки кандидат има право да представи само една оферта. Ценовите предложения се изготвят на български език, в български лева. Ценови предложения, представени след посочения краен срок за подаване, няма да бъдат разглеждани.

  ТИП НА ПРОЦЕДУРАТА

  Избор без провеждане на процедура /по указание на УО/ чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

  ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  19.04.2017 г.

  КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  28.04.2017 г.

Често задавани въпроси
Тук можете да откриете отговорите на най-често задаваните въпроси свързани с воденето на съвременно счетоводство и спазването на финансовото законодателство на България и ЕС. Потърсете отговори
Пазарни анализи
Финансово здрава ли е системата на Здравеопазване в България? Виж всички анализи
Свали бланки
Разгледайте най-често използваните счетоводни документи и свалете необходимите ви бланки, които можете да попълните и изпратите на нас или вашите контрагенти. Попълни и изпрати