Кога и длъжни ли сме да подаваме ежегодно годишна данъчна декларация (ГДД)?

Споделете тази публикация

Не всеки е задължен да подава годишна данъчна декларация. Ако, например, имаме доходи само от трудово правоотношение или пък само необлагаеми такива, може и да не сме длъжни да подаваме такава. Въпреки това, в някои случаи  законът предвижда, че подаването на ГДД е задължително, дори и да не получаваме никакъв доход, когато са налице някои други обстоятелства като:

  • притежаваме акции и/или дялове от чуждестранни дружества, място на стопанска дейност или определена база извън страната или пък имаме недвижими имоти в чужбина;
  • сме дали или получили заем/и от други граждани или дружества (с изключение на банките) в размер на общо над 10 000 лева или имаме непогасени остатъци в размер общо над 40 000 лева от дадени или получени от нас заеми през годината или през предходните пет години, с изключение на остатъци по кредитите, предоставени от банките.

Ако ли пък имаме доходи от трудовото правоотношение и едновременно с това, например, от наем, стопанска дейност (например от предоставяне на услуга по граждански договор, от осъществяване на свободна професия), продажба на имущество, продажба на дялово участие или акции на дружество, доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък у нас, доходи, подлежащи на облагане с патентен данък, пак сме длъжни да подадем лично декларацията в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на облагаемия доход. В зависимост от вида на дохода, който ще декларираме, попълваме и различно приложение към ГДД – едно е за наем, друго за доход от стопанска дейност и т.н..

Освен това, ако искаме да се ползваме от някои данъчни облекчения, които не можем да заявим чрез работодателя – например за млади семейства, за ремонт – ще трябва да подаваме ГДД. В такъв случай трябва да отразим облекчението, което искаме да ползваме в Приложение № 10 към декларацията.

Освен да декларираме наличието на обстоятелство, което поражда за нас правото ни на данъчно облекчение, следва да приложим и различни доказателства в зависимост от данъчното облекчение, което искаме да ползваме – така, за данъчното облекчение за младо семейство се прилага документ, издаден от банката, удостоверяващ размера на направените през годината плащания за лихва по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит, за облекчение за деца – декларация за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Самата ГДД можем да изпратим по пощата до Националната агенция по приходите (НАП) с обратна разписка, да подадем на място в определени пощенски станции, в офис на НАП по постоянен адрес или по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), който се издава на място в НАП, или с квалифициран електронен подпис  (самоосигуряващи се лица задължително подават ГДД само онлайн). Образец на декларацията е достъпен на сайта и в офисите на НАП.

Предишна публикация
Новият пакет от законодателни предложения в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представен от Европейската комисия – общ преглед
Следваща публикация
Как се възползваме от данъчните облекчения?
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content