Промени в Кодекса на труда, насърчаващи сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение

Споделете тази публикация

Какво ще се случи, ако…:

  1. …искам да сключа трудов договор за полагане на допълнителен труд при друг работодател?

Досегашната разпоредба на чл. 70, ал. 1 и от Кодекса на труда предвиждаше, че когато работата изисква да се провери дали служителят е годен да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Това продължава да е така, но с допълнението, че ако договорът се сключи за срок, по-кратък от 1 година, то тогава срокът на изпитване не може да бъде по-дълъг от 1 месец.

2. …искам да сключа трудов договор за полагане на допълнителен труд при друг работодател?

Съгласно досега действащата нормативна уредба, възможността да сключим допълнителен трудов договор при друг работодател трябваше да бъде изрично уговорена между служителя и работодателя в основния трудов договор – както опцията да работим при друг работодател допълнително, така и пълната забрана за това.

С последните промени в КТ се предвижда, че служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорена забрана в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение поради защита на търговска тайна и/или предотвратяване на конфликт на интереси.

  1. …искам да бъде изменено трудовото ми правоотношение?

Като служител имам право да поискам по всяко време от работодателя си да бъде изменено трудовото ми правоотношение,  като поискам да  премина от работа по срочен на работа на безсрочен трудов договор и/или от работа на непълно на работа на пълно работно време.

С новите изменения на КТ когато работодателят откаже предложението ми за изменение на трудовото правоотношение, той е длъжен в срок до един месец да ми предостави мотивиран писмен отговор. Ако съм отправил предложение повече от два пъти за една година обаче, той не е длъжен да мотивира отказа си.

  1. …аз съм служител, а работодателят има изрично разписани в Кодекса на труда задължения към служителите?

Работодателят е задължен да ни запознае и да ни даде указания и информация относно:

  • реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права;
  • вътрешния трудов ред;
  • вътрешните правила за работната заплата и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
  • условията и реда за прекратяване на трудовия договор съгласно разпоредбите на Кодекса на труда;
  • осигурявани от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения*.

* Всички разходи, свързани с обучението за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на служителите са за сметка на работодателя, когато задължението му за осигуряване на обучението произтича от нормативен акт, колективен трудов договор или от споразумение между страните по трудовото правоотношение.

Предишна публикация
Промени в Кодекса на труда, насърчаващи съвместяване на трудовите и семейните ми задължения
Следваща публикация
Регламент (ЕС) 2022/1854 – спешните мерки срещу високите цени на енергията и българския отговор
Прочетете още
keyboard_arrow_up
Skip to content